In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. Genesis 1:1-2

Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. Psalm 90:2

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Johannes 1:1-2

4100
4000 v.C.
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000 v.C.
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000 v.C.
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000 v.C.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 n.C.
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000 n.C.
2100
Jaartelling
Bijbel- boekenBijbel-
boeken
Bijbelse personenBijbelse
personen
Bloedlijn van JezusJezus'
bloedlijn
Belangrijke momentenBelangrijke
momenten
Wereld met seizoenen na de zondvloed
Nieuwe verbond (eeuwig offer van Jezus / doop)
1 Kronieken
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Psalmen
Jozua
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Kronieken
Spreuken
Prediker
Hooglied
2 Koningen
Job
Jona
Amos
Amos
Hosea
Micha
Jesaja
Zefanja
Nahum
Habakuk
Jeremia
Daniel
Ezechiël
Klaagliederen
Obadja
Ezra
Haggaï
Zacharia
Joël
Maleachi
Esther
Nehemia
Nieuwe Testament: 27 boeken, geschreven door 8 schrijvers tussen 50 en 100 na Chr.
Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe,
Galaten, Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen,
1 Timotheüs, 2 Timotheüs, Titus, Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus,
1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas.
Openbaring
Terah
Haran
Nahor
Abraham
Sara
Lot
Bethuel
Izak
Moab (Moabieten)
Laban
Rebekka
Jakob
Ezau (Edomieten)
Jozef, Benjamin (Rachel)
Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Zebulon (Lea)
Gad, Aser (Zilpa)
Dan, Naftalie (Bilha)
Keheth
Amram/Jochebed
Mozes
Aäron
Mirjam
Jozua
Richters: Otniël, Ehud, Samgar, Deborah & Barak, Gideon
Thola, Jaïr, Jefta, Ebzan, Elon, Abnon, Simson
Eli (Hogepriester) Samuël
Koning Saul
Adam
Seth
Enos
Kenan
Mahalalel
Jered
Henoch
Methusalach
Lamech
Noach
Sem
Arfachsad
Selah
Heber
Peleg
Rehu
Serug
Nahor
Tera
Abraham
Izak
Jacob
Juda
Perez
Hezron
Aram
Aminadab
Nahesson
Salmon
Boaz
Obed
Isaï
David
Salomo
Rehabeam
Abiam
Asa
Josafat
Joram
Uzzia
Jotham
Achaz
Hizkia
Manasse
Amon
Josia
Jechanja
Sealthiël
Zerubbabel
Abihud
Eljakim
Azor
Zadok
Achim
Eliud
Eleazar
Matthan
Jakob
Jozef
JEZUSJEZUS
Prehistorie jagers & boeren
Oudheid Grieken & Romeinen
Vroege middeleeuwen monniken & ridders
Hoge en late middeleeuwen steden & staten
Renaissance ontdekkers & hervormers
Gouden Eeuw regenten & vorsten
Verlichting pruiken & revoluties
Industrialisatie burgers & stoommachines
20e eeuw w. oorlogen / tv & pc
Assyrische rijk
Babylonische rijk
Medisch/Perzische Rijk
Griekse Rijk
Romeinse Rijk
Byzantijnse (Oost-Romeinse) Rijk
Islamitische periode: kalifaten van de Rashidun, Omajjaden, Abbasiden en Fatimiden en het Seltsjoekenrijk
Koninkrijk Jeruzalem
Mammelukken sultanaat
Ottomaanse rijk
Schepping
Zondeval
Methusalach leefde 969 jaar en sprak 355 jaar met Seth
Lamech is eerste polygamist
ZondvloedZondvloed
Toren van Babel: spraakverwarringToren van Babel: spraakverwarring
Roeping van Abraham uit Ur
Sodom en Gomorra verwoest
Abrahams' offer van Izak
Jozef onderkoning in EgypteJozef onderkoning in Egypte
Jakob en zijn zonen naar Egypte
Uittocht uit Egypte en wetgeving op de Sinaï
Intocht in Kanaän olv. Jozua
Fundament tempel gelegd
Tempel door Salomo gewijdTempel door Salomo gewijd
Plundering door Sisak
Koninkrijk verdeeld
Tempel hersteld door koning Joas
Tempel ontheiligd door koning Achaz
Tempel hersteld door Hizkia
Israel naar Assyrië weggevoerd
Daniël
1e wegv. Juda (Jojakim)
2e wegv. Juda (Jojachin)
3e wegvoering: Nebukadnezar verwoest Jeruzalem en tempel
Babel valt in hand Perzen - koning Kores
1e terugkeer onder Zerubbabel: start tempelbouw
Tempelbouw voltooid: 1e Paasfeest
Socrates
2e groep keert met Ezra terug / herinv. wetten Mozes
3e groep keert terug met Nehemia: herbouw muren
Plato
Alexander de Grote verslaat de PerzenAlexander de Grote verslaat de Perzen
Boeken 1 - 4 Makkabeeën
Herovering door Makkabeeën
Rome heerst
Geboorte van de Heere Jezus
Paulus
Kruisiging van de Heere Jezus
Flavius Josephus
Jeruzalem door Titus verwoest
Massada valt
Romeinen noemen Israël Palestina
Apostolische geloofsbelijdenis
Constantijn de Grote - Edict van Milaan
Geloofsbelijdenis van Nicea
Geloofsbelijdenis van Athanasius
Bouw Heilige Grafkerk
Agustinus
Einde Romeinse heerschappij
Ontstaan IslamOntstaan Islam
Jeruzalem veroverd door Omar I
Willibrord
Bonifatius
Bouw Rotskoepelmoskee
Jeruzalem door de eerste kruisvaarders ingenomen
Jeruzalem door Egyptische sultan ingenomen
Eerste gebruik steenkoolEerste gebruik steenkool
Jeruzalem door de Mammelukken veroverd
BoekkdrukkunstBoekkdrukkunst
Maarten LutherMaarten Luther
Johannes CalvijnJohannes Calvijn
Jeruzalem door Turken ingenomen
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Nederlandse Geloofsbelijdenis
80-jarige oorlog
VOC - Verenigde Oosindische-Compagnie
Synode van Dordrecht
StatenvertalingStatenvertaling
Jonathan Edwards
John Newton
Industriële RevolutieIndustriële Revolutie
H.F. Kohlbrugge
Afscheiding
Afschaffing slavernij
Doleantie
C.S. Lewis
WO I
Balfour Declaration-Israël onder Brits bestuur
WO II
Oprichting staat IsraëlOprichting staat Israël
Bevrijding van Jeruzalem
Vrede met Egypte
Vrede met Jordanië
Abraham akkoorden
4100
4000 v.C.
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000 v.C.
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000 v.C.
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000 v.C.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 n.C.
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000 n.C.
2100

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13:8

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Mattheüs 28:20

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.Openbaring 22:13,12

origineel
SV
17
leermodusleren